Algemene voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze prestaties, op al onze offertes en op al onze facturen, met uitsluiting van alle andere verkoopsvoorwaarden. Er kan slechts worden van afgeweken mits een voorafgaand en bijzonder schriftelijk akkoord. De ondertekening van de offerte van de BV The Human Embassy houdt het akkoord van de klant met de algemene voorwaarden van de BV The Human Embassy in.

2. Onze offertes blijven één maand geldig vanaf de datum waarop zij aan de klant ter kennis werden gebracht, tenzij anders vermeld. BV The Human Embassy is slechts gebonden na het akkoord van de klant met de uitgeschreven offerte. Dit akkoord dient alleszins schriftelijk (per brief, fax of e-mail) bevestigd te worden. Ingeval van akkoord met een offerte na de vermelde termijn van één maand, behoudt de BV The Human Embassy zich het recht voor om een nieuwe offerte op te stellen. De BV The Human Embassy kan m.a.w. nooit gebonden zijn door een offerte die laattijdig goedgekeurd werd.

3. De op de offertes van de BV The Human Embassy vermelde prijzen zijn steeds exclusief BTW.

4. De met de klant ingevolge de ondertekening van de offerte gesloten overeenkomst houdt in hoofde van de BV The Human Embassy slechts een inspanningsverbintenis in. Van een resultaatsverbintenis kan nooit sprake zijn.

5. De met de klant gesloten overeenkomsten van bepaalde duur zijn niet opzegbaar. Indien de klant het contract voortijdig opzegt, is hij gehouden tot betaling van de volledige in de offerte voorziene som. Indien de klant een overeenkomst van bepaalde duur wenst stop te zetten, dient hij dit per aangetekend schrijven aan de BV The Human Embassy te melden.

6. Ingeval de klant een met de BV The Human Embassy gesloten overeenkomst van onbepaalde duur wenst stop te zetten, is hij gehouden een opzegtermijn van 2 maanden in acht te nemen. Deze termijn gaat in de eerste dag van de maand volgend op deze waarin de klant te kennen gegeven heeft een einde te willen stellen aan de overeenkomst. Een dergelijke kennisgeving dient steeds per aangetekend schrijven te gebeuren.

7. De klant verbindt er zich, door het sluiten van de overeenkomst, toe geen werkaanbiedingen te doen aan de aangestelden van de BV The Human Embassy. Zoniet zal er een schadevergoeding geëist worden van 50.000 Euro. Tevens verbindt de klant er zich toe om gedurende één jaar na het einde van de overeenkomst met de BV The Human Embassy geen personeel van de BV The Human Embassy te contacteren met het oog op een eventuele tewerkstelling bij de klant.

8. De facturen van de BV The Human Embassy zijn betaalbaar ten laatste 30 dagen na de factuurdatum.

9. Ingeval van laattijdige betaling zullen van rechtswege verwijlintresten verschuldigd zijn, a rato van 12% per jaar, en zulks vanaf de vervaldag van de factuur. Een aanmaning is niet vereist om de intresten te doen lopen.

10. Ingeval van laattijdige betaling zal tevens van rechtswege een forfaitaire schadevergoeding van 10 procent op het totaal gefactureerde bedrag, met een minimum van € 125,00 verschuldigd zijn. Ook voor deze forfaitaire schadevergoeding is geen aanmaning verschuldigd.

11. De BV The Human Embassy behoudt zich het recht voor om ingeval van laattijdige betalingen van facturen, haar diensten met onmiddellijke ingang stop te zetten.

12. Ook indien het vertrouwen van de BV The Human Embassy in de kredietwaardigheid van de klant geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de klant en/of andere aanwijsbare gebeurtenissen die het vertrouwen in de goede uitvoering der overeenkomst in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt de BV The Human Embassy zich het recht voor van de klant de door de BV The Human Embassy geschikt geachte waarborgen te eisen. Indien de klant weigert hierop in te gaan, behoudt de BV The Human Embassy zich het recht voor de gehele dienstverlening onmiddellijk stop te zetten. In voorkomend geval zal bij wijze van schadevergoeding een bedrag verschuldigd zijn van 10 procent van het totaal verschuldigde bedrag.

14. Ingeval de klant met de door de BV The Human Embassy uitgeschreven factuur niet akkoord kan gaan, dient hij zulks per aangetekend schrijven aan de BV The Human Embassy te melden en dit ten laatste binnen de 8 dagen vanaf de factuurdatum. Een gebrek aan protest veronderstelt de aanvaarding van de factuur en van de algemene voorwaarden. Elk protest dat meer dan 8 dagen na de factuurdatum geuit wordt, geldt als onbestaande.

15. Op de overeenkomst tussen de klant en de BV The Human Embassy is steeds het Belgische recht van toepassing.

16. In geval van betwistingen tussen de contractspartijen, is het Belgisch recht van toepassing en zijn enkel en alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen of het Vredegerecht van Antwerpen, 9e bevoegd, tenzij BV The Human Embassy een andere bevoegde rechtbank wenst te vatten.